Блог за отопление

biomasa-energy.com

Биомаса Енерджи ЕООД
София
ул. "Цар Борис III" 225 A
Моб. 0877 700 506
e-mail: info@kamini-italia.com

Програма Desireе Gas

Получете до 30% безвъзмездно финансиране за газификация на дома по програма Desireе Gas

Основната цел на проект „Мерки за енергийна ефективност при крайните потребители на природен газ, чрез газоразпределителните дружества в България“ е осигуряване на ефективен механизъм за стимулиране на газификацията на българските домакинства. Проект Desireе Gas е обективен израз на мерките за ограничаване на емисиите от битово отопление, който се осъществява посредством  предоставяне на безвъзмездно финансиране в прехода от въглеродно интензивна електроенергия към природен газ.

Цели и ползи

Природният газ е високоефективен енергоизточник, който се отличава с много „по-чисто“ изгаряне и минимално количество отделяни вредни вещества, в сравнение с останалите изкопаеми горива. Ползите от потреблението на природен газ се изразяват не само в ограничаването на парниковите газове и фините прахови частици във въздуха, но и в повишаването на енергийната ефективност и икономията на електроенергия. Основа цел на програмата е да мотивира българските потребители към подмяна на нискоефективните енергоизточници (въглища, дърва, нафта) с една по-ефективна и екологично чиста алтернатива – природен газ.

Размер на безвъзмездната помощ

За разлика от първоначалният си вариант, проектът вече ще финансира не 20%, а 30% от разходите за газификация на домакинствата. Програмата ще предоставя безвъзмездно финансиране в размер на 1200 евро от допустимите разходи на домакинство, както и 100% от цената за присъединяване към газоразпределителната мрежа.

Лимитът за финансиране на инсталации с високоефективни котли се запазва на 20%, или до 1000 евро без ДДС.

Кой може да се възползва от финансирането?

Потенциални кандидати по програма Desireе Gas са всички домакинства, които:

  • желаят да заменят използването на нискоефективни енергоизточници с природен газ;
  • не са кандидатствали досега за финансиране по проект Desiree Gas;
  • до чиито имоти има изградена газоразпределителна мрежа;
  • са кандидатствали за финансиране при първият вариант на проекта за 20% от допустимите разходи, но желаят да бъдат компенсирани за разликата до 30% и за такса присъединяване, която такса са платили по-рано със собствени средства;

Как се кандидатства?

Кандидатстването по проект Desiree Gas става само чрез подаване на заявление за присъединяване и заявление за безвъзмездна помощ. Процедурата по кандидатстване и одобрение е разделена на 6 етапа – предварително одобрение, окончателно одобрение, потвърждение за допустимост от Консултанта, изграждане, присъединяване, изплащане на безвъзмездната помощ. След одобрение от страна на Министерство на енергетиката, размерът на безвъзмездната помощ ще се приспада от разходите за газификация. Крайният срок за кандидатстване по програмата е юни 2020 година.

Допустимо оборудване

Безвъзмездното финансиране ще се отпуска само за доставка и монтаж на устройства и съоръжения в съответния имот след точката на присъединяване, без газоизмервателния уред, собственост на ГРД, а именно:

Едноконтурни и двуконтурни газови котли, кондензационни газови котли, конвектори на газ, газова арматура, газови бойлери от висок клас, радиатори, вътрешни отоплителни мрежи, автоматизация и други уреди, работещи с природен газ, които са неразделна част вътрешната газова инсталация на жилището.

Безвъзмездното финансиране НЕ включва разходи за готварски газови уреди.

Допустимото оборудване трябва да отговаря на изискванията за енергийна ефективност, съгласно действащите нормативни документи и технически стандарти.

Допустими разходи

Програмата възстановява размерът на инвестицията от разходите, свързани с:

  • Изготвяне на проект и изграждане на газификационна инсталация на жилището
  • Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на избраното газово оборудване

Всички допустими разходи трябва да са направени в един и същи период.

Кой ще изпълни газификацията на дома?

„Биомаса Енерджи“ ЕООД осигурява всички необходими услуги по газифицирането на българските домакинства – от изграждане и проектиране на газовата инсталация до доставка и монтаж на газово оборудване с най-висок стандарт на икономичност, качество и надеждност. Посетете най-близкия до Вас център за обслужване на клиенти на „Биомаса Енерджи“ ЕООД, за да получите точна оценка за нужните услуги за газификация на Вашето жилище и да подадете заявление за присъединяване и заявление за безвъзмездна помощ. Нашите служители ще ви окажат персонално съдействие и  ще организират целия процес по осигуряване на безвъзмездната помощ.

БиомасаЕнерджиЕООД
София
ул. „Цар Борис III“ 225 A
Моб. 0877 700 506
e-mail: info@kamini-italia.com

Category: Uncategorized